prizen 2018

Kampearplak per dei

Leechseizoen 
1Maaie/31Maaie - 1sept / 30sept

Middenseizoen 
1 Juny/15Juny  19Aug / 31 Aug

Heechseizoen
16juny/18Aug 

 Mei stroom *

    230 sek

    250 sek

   300 sek

Sûnder stroom *

    215 sek

    230 sek

   280 sek

Bysettinte fan max 200 x250

      35 sek

      35 sek

     35 sek

       

Stuga’s, dei priis

Priis stuga

Priis stuga

Priis stuga

 2 pers Pippiton

     385 sek

     440 sek

    500 sek

 2 p+kind tot 6 J

     385sek

     440 sek

    500 sek

 4 persoanen

     450 sek.

     540 sek

    650 sek

 5 persoanen

     550 sek

     640 sek

    750 sek

 6 persoanen

     650 sek

     740 sek

    850 sek

 

    

     

     

Einhimmeljen stuga **

     455 sek

     455 sek

    455 sek

 

    

     

   

 Plak foar in  folslein  seizoen

     Nim kontakt mei ús op

 Nim kontakt mei ús op

 Nim kontakt mei ús op

*In bysettinte fan Max 200 x250, 35 sek per dei.

As jo in boeking dwaan wolle, dan graach fia it meitsje reservearrings

Ek as jo annulearre, dan dit graach fia de e-mail ôfhannelje.

Fia de tillefoan dogge wy gjin boekingen of annulearringen, dit om flaters foar te kommen.

Sa ha jo altiten in befêstiging fan de boeking of annulearring.

Foar algemiene fragen kinne jo ús altiten belje of e-maile.

Priislist is jildich oant 31 desimber 2018, oan dizze opjefte kinne gjin rjochten oan wurde ferlient. 

 

 

Simmer Prizen Foar

 

Fakânsjehûs  Åsjön

Leechseizoen

1maaie/31maaie

1 sept/30sept

Middenseizoen

1juny/15juny

9aug/31aug

Heechseizoen

 

16juny/18aug

                   Wike

      3500 sek  

    5250 sek

    8500 sek

                 Midwike

      2000 sek 

    4000 sek

 

              Lang wykein

      1500 sek

    2500 sek

   

  Fakânsjehûs Hylta       
                 Wike        2240 sek     4340 sek  
                Midwike        1460 sek     2480 sek  
              Lang wykein        1095 sek     1860 sek  

     Einhimmeljen hus **

        950 sek

      950 sek

      950 sek

Winter prizen

 

Åsjön / Hylta

Leechseizoen

1okt/20 dec 

8 jan/30april  

 

Heechseizoen

 

21dec/7 jan

                  Åsjön

     

                  Wike

       3500 sek

   

    5500 sek

               Midwike

       2500 sek

  

    3500 sek

            Lang wykein

       1750 sek   

    

    2500 sek

       
                 Hylta      
                 Wike         2240 sek       4200 sek
               Midwike        1460 sek       2400 sek
            Lang wikein

       1095 sek

      1800 sek

 

 

 

 

 Kano / Roeiboat

         Oere

    Heale dei

       Dei

        Kano

        50 sek

     150 sek

     275 sek

        Roeiboat

        50 sek 

     150 sek

     275 sek

       

  boekingsbedrach

       95 sek

       94 sek 

       95 sek

 wask/droegmasine

       40 sek p x

       40 sek

       40 sek

        Bêdeguod

     110 sek / set

     110 sek / set

     110 sek / set

   Hûnen oan de line

     Gjin kosten

     Gijn kosten

     Gijn kosten

**  Einhimmeljen kosten is net ferplicht as jo it sels dogge !

** Bij bist yn stuga /caravan einskjinmak troch ûs ferplicht.