prizen 2019

Kampearplak per dei

Leechseizoen 
1Maaie/31Maaie

1sept / 30sept

Middenseizoen 
1 Juny/14Juny 

19Aug / 31 Aug

Heechseizoen


15juny/18Aug 

 Mei stroom *

230 sek

250 sek

 300 sek

Sûnder stroom *

 215 sek

230 sek

 280 sek

Bysettinte fan max 200 x250

      35 sek

  35 sek

   35 sek

       

Stuga’s, dei priis

Priis stuga

Priis stuga

Priis stuga

 2 pers Ton

 385 sek

440 sek

 500 sek

 2 p+kind tot 6 J

385sek

440 sek

 500 sek

 4 persoanen

450 sek.

540 sek

 650 sek

 5 persoanen

550 sek

640 sek

 750 sek

 6 persoanen

650 sek

740 sek

 850 sek

 ynrjochte karavan

    

     

  wike priis

ynrjochte karavan 4 pers

   

6000 sek

ynrjochte karavan 6 pers     7000 sek
       

Einhimmeljen stuga **

 

 

 

 

    

     

   

Kano / Roeiboat

 1 Oere

 Heale dei

 Dei

Kano  50 sek  150 sek  275 sek
Roeiboat  50 sek  150 sek  275 sek
Boekingsbedrach  95 sek    95 sek    95 sek

*In bysettinte fan Max 200 x250, 35 sek per dei.

As jo in boeking dwaan wolle, dan graach fia it meitsje reservearrings

Ek as jo annulearre, dan dit graach fia de e-mail ôfhannelje.

Fia de tillefoan dogge wy gjin boekingen of annulearringen, dit om flaters foar te kommen.

Sa ha jo altiten in befêstiging fan de boeking of annulearring.

Foar algemiene fragen kinne jo ús altiten belje of e-maile.

Priislist is jildich oant 31 desimber 2019, oan dizze opjefte kinne gjin rjochten oan wurde ferlient. 

 

 

Simmer Prizen Foar

 

Fakânsjehûs  Åsjön

Leechseizoen

1maaie/31maaie

1 sept/30sept

Middenseizoen

1juny/14juny

9aug/31aug

Heechseizoen

 

15juny/18aug

                   Wike

3500 sek  

5250 sek

8500 sek

                 Midwike

2000 sek 

4000 sek

 

              Lang wykein

1500 sek

2500 sek

   

Fakânsjehûs Blåbär      
                 Wike 2240 sek 4340 sek  
                Midwike 1460 sek 2480 sek  
              Lang wykein 1095 sek 1860 sek  
Hyltabyns Parhus      
                 Wike  2240 sek 3850 sek  4900 sek
               Midwike 1280 sek 2200 sek  2100 sek
             Lang wykein   960 sek 1650 sek  2800 sek
       

Einhimmeljen hûs**

 

 

 

Winter prizen hûzen

 

Åsjön / Blåbär

Leechseizoen

1okt/20 dec 

8 jan/30april  

 

Heechseizoen

 

21dec/7 jan

            hûs   Åsjön

     

                  Wike

3500 sek

   

5500 sek

               Midwike

2500 sek

  

3500 sek

            Lang wykein

1750 sek   

    

2500 sek

            hûs  Blåbär      
                 Wike  2555 sek   4200 sek
               Midwike 1460 sek   2400 sek
            Lang wikein

1095 sek

  1800 sek
       

boekingsbedrach

 95 sek

 94 sek

  95 sek

Wask/droegmasine

 45 sek p x

 45 sek p x

  45 sek p x

Bêdeguod

110 sek/set

110 sek/set

110 sek/set

Hûnen oan de line

Gjin kosten

Gijn kosten

Gijn kosten

**  Einhimmeljen kosten is net ferplicht as jo it sels dogge !

** Bij bist yn stuga/Fakânsjehûs, einskjinmak troch ûs ferplicht.

** Sjoch boekings foarwaarden (Sjoch hjir)