prizen 2019

Kampearplak per dei

Leechseizoen 
1Maaie/31Maaie

1sept / 30sept

Middenseizoen 
1 Juny/14Juny 

19Aug / 31 Aug

Heechseizoen


15juny/18Aug 

 Mei stroom *

215 sek

255 sek

 330 sek

Sûnder stroom *

200 sek

235 sek

 310 sek

Bysettinte fan max 200 x250

  40 sek

 40 sek

   40 sek

       

Stuga’s, dei priis

Priis stuga

Priis stuga

Priis stuga

 2 pers Ton

385 sek

440 sek

 550 sek

 2 p+kind tot 6 J

385 sek

440 sek

 550 sek

 4 persoanen

400 sek.

540 sek

 700 sek

 5 persoanen

500 sek

640 sek

 800 sek

 6 persoanen

600 sek

740 sek

 900 sek

 

    

     

 

 

   

 

       
       

 

 

 

 

 

    

     

   

Kano / Roeiboat

 1 Oere

 Heale dei

 Dei

Kano  50 sek  150 sek  275 sek
Roeiboat  50 sek  150 sek  275 sek
Boekingsbedrach  95 sek    95 sek    95 sek

*In bysettinte fan Max 200 x250, 35 sek per dei.

As jo in boeking dwaan wolle, dan graach fia it meitsje reservearrings

Ek as jo annulearre, dan dit graach fia de e-mail ôfhannelje.

Fia de tillefoan dogge wy gjin boekingen of annulearringen, dit om flaters foar te kommen.

Sa ha jo altiten in befêstiging fan de boeking of annulearring.

Foar algemiene fragen kinne jo ús altiten belje of e-maile.

Priislist is jildich oant 31 desimber 2019, oan dizze opjefte kinne gjin rjochten oan wurde ferlient. 

 

 

Simmer Prizen Foar

 

Fakânsjehûs  Åsjön

Leechseizoen

1maaie/31maaie

1 sept/30sept

Middenseizoen

1juny/14juny

9aug/31aug

Heechseizoen

 

15juny/18aug

                   Wike

3500 sek  

6250 sek

9000 sek

                 Midwike

2000 sek 

4000 sek

 

              Lang wykein

1500 sek

2500 sek

   

Fakânsjehûs Blåbär      
                 Wike 2240 sek 5000 sek 7900 sek
                Midwike 1460 sek 2750 sek  
              Lang wykein 1095 sek 2500 sek  
Hyltabyns Parhus      
                 Wike  2240 sek 3850 sek  6500 sek
               Midwike 1500 sek 2200 sek  4000 sek
             Lang wykein 1095 sek 1650 sek  3500 sek
       

Einhimmeljen hûs**

 

 

 

Winter prizen hûzen

 

Åsjön / Blåbär

Leechseizoen

1okt/20 dec 

8 jan/30april  

 

Heechseizoen

 

21dec/7 jan

            hûs   Åsjön

     

                  Wike

3500 sek

   

5500 sek

               Midwike

2500 sek

  

3500 sek

            Lang wykein

1750 sek   

    

2500 sek

            hûs  Blåbär      
                 Wike  2555 sek   4200 sek
               Midwike 1500 sek   2400 sek
            Lang wikein

1095 sek

  1800 sek
       

boekingsbedrach

 95 sek

 94 sek

  95 sek

Wask/droegmasine

 45 sek p x

 45 sek p x

  45 sek p x

Bêdeguod

110 sek/set

110 sek/set

110 sek/set

Hûnen oan de line

Gjin kosten

Gijn kosten

Gijn kosten

**  Einhimmeljen kosten is net ferplicht as jo it sels dogge !

** Bij bist yn stuga/Fakânsjehûs, einskjinmak troch ûs ferplicht.

** Sjoch boekings foarwaarden (Sjoch hjir)