Karavan 6 pers

Yn dizze Karavan fine jo:

  • bêden mei kessens en tekkens.
  • Tafel mei stuollen
  • Kuolkast
  • Itensiedersplaat en kofjesetapparaat
  • Potten, pannen en servysguod

Bêdeguod is by ús te hier, mar jo kinne dit fansels ek sels meinimme. 
Foar de hierpriis, sjoch ûnder prizen. 

 

 

 

Werom nei oersicht

Ynskriuwe/ utskriuwe, yn rjochte karavan. 

  • ynskriuwe:  15.00 oere 
  • utskriuwe:   10.00 oere